Misiunile arhitectului

Misiunile arhitectului

PREAMBUL

a. Sistemul de Informaţii asupra Costurilor pentru Proiectarea de Arhitectură/Misiunile
Lista misiunilor de arhitectură constituie primul modul din cuprinsul Sistemului de Informaţii asupra Costurilor pentru Proiectarea de Arhitectură (SIC)
Principalele componente ce vor alcătui structura modulară a Sistemului de Informaţii asupra Costurilor pentru Proiectarea de Arhitectură sunt:
- Lista misiunilor de proiectare.
- Estimarea timpului alocat procesului de proiectare (se va elabora în baza unui studiu sociologic ce va fi efectuat de o echipă pluridisciplinară).
- Metode de calcul al onorariilor/suport informatic (program informatic de calcul al costurilor).
- Contracte model (inclusiv tipuri de contractare).
- Anexe (Bună practică, Exemplificări, etc.).

b. Utilizarea documentului
Lista de misiuni, precum şi detalierea fiecărei misiuni în parte, sunt destinate a fi consultate în primul rând de către arhitecţi. În acelaşi timp, documentul este destinat şi clienţilor sau oricăror alţi actori care participă activ la procesul de proiectare şi construcţie.
Documentul se doreşte a fi în primul rând o platformă de comunicare între arhitect şi beneficiar. Pe baza etapelor şi a misiunilor, va putea fi stabilită limita furnizării serviciilor, onorariul şi responsabilităţile celor doi.

c. Etape şi Misiuni
Misiunile descrise în acest document reprezintă o dezvoltare firească a misiunilor propuse în documentele publicate anterior de Ordinul Arhitecţilor din România (OAR), respectiv Ghidul exercitării  profesiei de arhitect – 2006, coroborate cu practica europeană şi internaţională curentă.
Misiunile sunt grupate pe etape de elaborare a proiectului. Etapele sunt în principiu organizate cronologic, dar pot exista suprapuneri. Misiunile în cadrul unei etape pot fi îndeplinite în aproape orice ordine.
Defalcarea misiunilor presupune două categorii principale: misiuni de bază şi misiuni suplimentare. Ca misiuni de bază au fost considerate misiunile obligatorii prin lege şi cele considerate necesare pentru a asigura calitatea minim acceptabilă a procesului de proiectare. Sub denumirea de „Alte misiuni” se găsesc acele misiuni de care este nevoie pentru un serviciu de proiectare complet.

d. Anexele
Anexele menite să completeze şi să clarifice lista de misiuni sunt: Lista de studii, expertize şi alte servicii speciale
Glosar
Lista de specialităţi şi specialităţi de proiectare

e. Arhitectul – şef de proiect
Arhitectul este cel mai în măsură să îndeplinească rolul de şef de proiect în sensul coordonatorului procesului de proiectare. Având această funcţie, îi revine responsabilitatea de a elabora şi implementa viziunea proiectului.
Arhitectul poate conveni de comun acord cu clientul să se rezume la îndeplinirea doar a anumitor etape sau configuraţii de misiuni. Preluarea unui proces de proiectare început de către un alt arhitect se va face  cu respectarea prevederilor legale şi ale codului deontologic.
În cadrul acestui document, pentru uşurinţa utilizării, arhitectul – şef de proiect – (coordonatorul proiectului) a fost denumit „arhitectul”.

f. Tarifarea misiunilor
Lista detaliată a misiunilor nu trebuie înţeleasă ca fiind o structură rigidă de aplicare a costurilor ce definesc onorariul. Scoase din context, anumite misiuni/activităţi singulare nu vor putea fi remunerate independent. Arhitectul va propune etapele şi misiunile ce vor constitui procesul de proiectare specific pentru fiecare proiect. Acest cumul de misiuni va sta la baza evaluării timpului alocat şi, implicit, a cuantumului onorariului.

g. Proiectarea generală 

În cadrul documentului, noţiunea de Proiectant general a fost folosită doar pentru a ilustra o posibilă relaţie contractuală şi nu se doreşte să fie un sinonim pentru «arhitect» sau «arhitect -  şef de proiect». În etapa preliminară, în cadrul misiunii de ofertare, sunt descrise cele 3 moduri de a oferi servicii de proiectare – doar serviciile proprii arhitectului, serviciile combinate ale unui grup de specialişti, sau, în anumite cazuri, proiectarea generală, adică totalitatea specialiştilor şi specialităţilor.

h. Proiecte ce vizează intervenţii pe clădiri de patrimoniu

Proiectele ce au ca obiect intervenţii pe clădiri de patrimoniu au în componenţă misiunile descrise în prezentul document. În aceste cazuri, grila misiunilor va fi configurată ţinând cont de complexitatea proiectului. Punctul de greutate poate să cadă pe alte grupuri de misiuni decât în cazul proiectelor ce au ca obiect clădiri noi.

1. ETAPA PRELIMINARĂ (asimilată Anteproiect 1.1)

Etapa preliminară (de ofertare, contractare şi consultanţă) reprezintă primul contact cu clientul. În această etapă, se stabilesc coordonatele principale ale proiectului. Împreună cu clientul, sau la comanda acestuia, se stabilesc coordonatele iniţiale ale proiectului ţinând cont de dezideratele clientului, datele contextului fizic, cultural şi economic, etică profesională, elementele de buget şi altele. Arhitectul se va implica în alegerea soluţiei/soluţiilor optime. Scopul etapei este stabilirea datelor iniţiale ale proiectului şi configurarea procesului de proiectare.

1.1. MISIUNI POSIBILE

1.1.1. Tema pentru ofertare

În aceasta etapă, arhitectul trebuie să colecteze de la beneficiar date suficiente, cu scopul de a întocmi oferta de proiectare de arhitectură, respectiv oferta de proiectare generală. Oferta va cuprinde onorariul de proiectare (propriu, al unui grup de specialişti, sau pentru proiectarea generală), organizat pe etape de lucru/misiuni, precum şi calendarul de desfăşurare în timp a procesului de proiectare. Arhitectul va efectua o analiză preliminară asupra terenului/spaţiului interior, din punct de vedere al constrângerilor şi posibilităţilor de a construi – tehnice, urbanistice, legislative – şi va informa clientul în acest sens.

1.1.2. Oferta economică 

Pe baza datelor din tema de ofertare, arhitectul va redacta oferta economică. În cuprinsul ofertei economice, vor exista cel puţin informaţii cu privire la: specialiştii implicaţi în procesul de proiectare, etapele de lucru, timpul de desfăşurare, onorariul propus. Pentru a evita confuziile în interpretarea ofertei, este recomandabil să fie menţionaţi specialiştii ale căror onorarii nu sunt incluse şi/sau misiunile ce nu fac obiectul ofertei.

1.1.3. Contractul de proiectare/acceptarea ofertei

Pe baza ofertei economice (şi tehnice, acolo unde este cazul) acceptate, arhitectul va negocia contractul de proiectare. Modelul de contract va fi pus la dispoziţia clientului de către arhitect, sau, în anumite cazuri excepţionale, sugerat de client arhitectului. În general, în vederea negocierii termenilor contractuali (alţii decât cei prevăzuţi în modelele de contract recomandate de OAR şi cele cuprinse în anexele cu privire la parametrii tehnici şi economici), este recomandabil ca arhitectul să apeleze la serviciile specializate ale unui avocat sau ale unei case de avocatură.

1.1.4. Analiza contextului urbanistic, tehnic şi legislativ

Arhitectul va analiza contextul sitului/construcţiei din punct de vedere urbanistic, al cadrului tehnic şi legislativ, al posibilităţilor şi constrângerilor, cu privire la viitoarea construcţie (inclusiv problematica infrastructurii disponibile şi/sau necesare). Este vorba atât de culegerea de date, dar, mai ales, de interpretarea acestora şi de formularea posibilităţilor reale de a construi/amenaja. Arhitectul poate reprezenta clientul pentru solicitarea şi ridicarea documentelor de la autorităţile competente, dacă se convine în acest fel, de comun acord. Aceste servicii vor fi remunerate suplimentar.

1.1.5. Consultanţa imobiliară 

Misiunea arhitectului de consultanţă imobiliară nu trebuie confundată cu cea a agentului imobiliar. Arhitectul nu oferă intermediere şi promovare imobiliară. Consultanţa imobiliară presupune că arhitectul îl va sfătui pe client cu privire la intenţia acestuia de a achiziţiona un teren, de a închiria/achiziţiona un spaţiu într-o clădire sau chiar în ceea ce priveşte o investiţie imobiliară. Stabilirea prefezabilităţii investiţiei va avea în vedere parametrii tehnico-economici. În cadrul acestei misiuni, arhitectul poate furniza «planuri test» de compatibilitate a proprietăţii imobiliare cu tema (fie că este vorba de a utiliza proprietatea în scop individual, sau că se doreşte valorificarea acesteia şi sunt de interes limitele maxime ale parametrilor tehnici). Tot în cadrul acestei misiuni, arhitectul va evalua şi va informa clientul cu privire la elementele care ţin de contextul urbanistic sau de posibilităţile tehnice ale spaţiului interior, parametri maximi, limitări constructive şi implicaţii cu privire la siguranţa în exploatare, siguranţa în caz de incendiu, igienă, sănătate şi mediu, economie de energie şi izolare termică, protecţia împotriva zgomotului etc.

1.1.6. Ilustrarea de temă în scop de ofertare

În cadrul etapei de ofertare, arhitectul poate decide, la cererea clientului, sau din proprie iniţiativă, să pregătească, în sprijinul ofertei economice, o propunere tehnică. Această propunere tehnică va consta într-un material scris şi desenat, cu scopul de a prezenta clientului una dintre soluţiile posibile, conform cu tema de ofertare, precum şi cu scopul de a comunica capacitatea de a răspunde temei (creativitate, experienţă etc). În această etapă (de ofertare), arhitectul trebuie să se limiteze doar la acele materiale care vin în sprijinul ofertei economice şi va evita să facă act de concurenţă neloială sau dumping. Practica de a lucra propuneri tehnice elaborate fără a percepe o remuneraţie corespunzătoare nu este încurajată de breaslă.

1.1.7. Studiul de prefezabilitate

În această etapă, de ofertare şi contractare, misiunea arhitectului cu privire la prefezabilitatea investiţiei este limitată în mod normal doar la schiţe preliminare şi calcule minimale. La fel ca şi tema de proiectare aferentă acestei etape, prefezabilitatea pentru ofertare şi contractare are drept scop principal stabilirea parametrilor necesari în vederea elaborării ofertei economice. În cazul lucrărilor publice, conform cu prevederile legii cu privire la investiţia plănuită, arhitectul îl va ajuta pe client să fundamenteze necesitatea şi oportunitatea investiţiei, respectând conţinutul cadru prevăzut de lege. Pentru stabilirea prefezabilităţii, se vor analiza parametrii urbanistici, valoarea de investiţie estimată, precum şi costurile în exploatare, respectiv beneficiile potenţiale. Formatul (conţinutul cadru, livrabilele) studiului de prefezabilitate va fi adaptat la gradul de complexitate al investiţiei vizate. În cadrul acestei misiuni, pentru estimarea costurilor, programarea activităţilor în timp sau calculul de eficienţă economică, în cazul temelor-program cu grad mare de dificultate, este recomandată colaborarea cu specialişti, sub coordonarea arhitectului. Calcularea prefezabilităţii investiţiei poate avea în vedere soluţii alternative de amplasare pe teren şi/sau de planimetrie, de tehnici de construcţie sau studii pentru stabilirea structurii funcţionale.

2. ETAPA PREGĂTITOARE (asimilată Anteproiect 1.2)

Etapa pregătitoare este o etapă intermediară între contractarea lucrării şi demararea proiectului. În această etapă se urmăreşte definirea parametrilor principali ai clădirii (sau spaţiului interior ce trebuie amenajat), precum şi comunicarea acestor decizii către părţile implicate în proiect, folosind metode grafice şi de text variate. În această etapă nu este necesară dezvoltarea soluţiei de arhitectură dincolo de planuri de principiu. Scopul etapei este de a stabili parametrii principali ai investiţiei imobiliare raportate la amplasament.

2.1. MISIUNI DE BAZĂ

2.1.1. Tema preliminară de proiectare

Colectarea şi structurarea datelor de la client cu privire la intenţiile şi dorinţele acestuia de a construi (amenaja, reabilita, restaura etc). Tema preliminară de proiectare nu va oferi soluţii, ci va enunţa dezideratele cu privire la viitoarea construcţie. În cadrul temei de proiectare, se pot face referiri inclusiv la legile şi normativele de interes pentru proiect. Acest fapt nu exonerează proiectantul de obligativitatea de a respecta în totalitate legislaţia în vigoare. Tema de proiectare asumată de către client este documentul de referinţă în evaluarea nivelului de îndeplinire a solicitărilor clientului. Tema de proiectare, împreună cu modificările de pe parcursul proiectării, agreate de client şi arhitect, poate fi considerată anexă la contractul de proiectare. Clientul şi arhitectul vor negocia fiecare modificare de temă, ulterior demarării proiectului. Modificările de temă pot influenţa dramatic volumul de muncă şi timpul necesar proiectării şi vor atrage redimensionarea onorariului. Tema preliminară de proiectare constituie baza pentru elaborarea temei detaliate de proiectare (vezi 3.1.1.)

2.1.2. Documente şi studii necesare

Arhitectul va elabora lista de documente şi studii necesare (de exemplu studiu geotehnic, topometric, de mediu etc.) în procesul de proiectare şi avizare. Lista va constitui, pe parcursul proiectului, platforma de comunicare referitoare la responsabilitatea clientului cu privire la ceea ce trebuie să pună la dispoziţia arhitectului (documente, studii etc). Este recomandabil ca responsabilităţile (clientului sau arhitectului) privind punerea la dispoziţie, respectiv elaborarea documentelor şi studiilor necesare, să constituie parte integrantă a contractului sau anexă la contract. Arhitectul este răspunzător să anunţe, în timp util, necesitatea elaborării sau punerii la dispoziţie a documentelor/studiilor preliminare indispensabile în procesul de proiectare.

2.1.3. Specialişti necesari a fi implicaţi

În această etapă, arhitectul, pe baza informaţiilor despre proiect, va propune lista de specialişti care vor colabora la elaborarea proiectului (structură, instalaţii etc). Conform şi cu înţelegerea contractuală, toţi specialiştii implicaţi în procesul de proiectare vor fi numiţi de către arhitect şi aprobaţi de către client. Specialiştii vor fi contractaţi, după caz, de arhitect sau direct de către client. Arhitectul este răspunzator să anunţe clientul în timp util de necesitatea implicării diferiţilor specialişti în cadrul procesului de proiectare. Este recomandabil ca lista specialiştilor necesari a fi implicaţi în procesul de proiectare să fie nominalizată în cadrul contractului sau să constituie o anexă la contract. În contract se va specifica care specialişti vor fi subcontractaţi de către arhitect.

2.1.4. Ilustrarea de temă 

Misiunea de a ilustra tema presupune elaborarea unui material scris şi desenat, detaliat suficient pentru a înţelege interacţiunea dintre cerinţe şi posibilităţi şi pentru a ilustra posibilităţile de satisfacere a cerinţelor de temă. Materialul prezentat în cadrul ilustrării de temă va include orice piese scrise sau desenate cu scopul de a stabili principalele caracteristici ale viitoarei construcţii. În această etapă, în general, nu se va studia şi prezenta arhitectura faţadelor, cromatica, alegerea materialelor sau alte elemente care ţin de concepţia detaliată de arhitectură (vezi etapa 2, etapă de concept). Ilustrarea de temă va putea fi ajustată la cererea clientului, conform cu tema de proiectare agreată, dacă nu presupune elaborarea de variante complet diferite. Elaborarea unui studiu de variante se consideră o misiune suplimentară şi va fi remunerată suplimentar (vezi 2.2.1.).

2.1.5. Bugetare costuri investiţie

Misiunea de bugetare va presupune, în această etapă, estimarea costului de execuţie (pe bază de indici de cost şi cu marja maximă de eroare de ± 25%). În această etapă, estimările vor folosi pentru a stabili planul de costuri ale investiţiei, care va face parte integrantă din tema de proiectare.

2.1.6. Planificarea desfăşurării investiţiei

Planificarea desfăşurării în timp a proiectului se va face la nivel macro, având în vedere perioada de proiectare, licitaţie şi implementare a proiectului. Încă din această etapă, se pot prevedea termene pentru etapele de avizare şi autorizare, eşalonarea investiţiei sau realizarea diferitelor componente ale construcţiei (structura de rezistenţă, anvelopanta, instalaţii interioare şi exterioare, finisaje etc.).

2.1.7. Releveu

Arhitectul va măsura dimensiunile fizice ale siturilor şi construcţiilor existente, părţi componente ale construcţiilor sau spaţiului interior vizate de proiect. Profunzimea releveului va fi adaptată la specificul şi exigenţele proiectului. La elaborarea releveului pot participa, după caz, alţi specialişti. A nu se confunda releveul din această etapă cu măsurătorile în vederea montajelor de componente diverse din timpul şantierului şi nici cu proiectul post-execuţie.

2.2. ALTE MISIUNI POSIBILE

2.2.1. Studiu de ilustrare comparativ (pe variante)

Când complexitatea programului şi/sau dificultatea sitului sau a altor factori o impun/e, se vor stabili principalele caracteristici ale viitoarei construcţii printr-un studiu comparativ pe variante. Condiţiile de remunerare se vor stabili în prealabil.

2.2.2. Solicitarea, urmărirea şi ridicarea certificatului de urbanism şi a avizelor preliminare

În această etapă, arhitectul poate depune (solicita), urmări şi ridica, în numele clientului, certificatul de urbanism şi avizele considerate necesare pentru fundamentarea temei de proiectare sau a prefezabilităţii, dacă se convine în acest sens cu acesta.

2.2.3. Bugetare costuri de operare  

În cadrul misiunii de bugetare, un capitol separat va fi estimarea costurilor de operare/întreţinere). Estimarea acestor costuri va putea influenţa balanţa «buget de investiţie/costuri de operare».

2.2.4. Consultanţă pentru modalitatea de urbanizare a terenului

Arhitectul poate consilia clientul cu privire la modalitatea optimă de urbanizare a terenului. Arhitectul îl va îndruma pe client către specialiştii abilitaţi să elaboreze documentaţiile de urbanism necesare şi va putea susţine cauza clientului în faţa forurilor şi instituţiilor decidente.

3. ETAPA CONCEPT (asimilată Anteproiect 1.3)

Etapa concept este prima etapă de proiectare propriu-zisă. În această etapă, va fi definită viitoarea construcţie din toate punctele de vedere, la nivel preliminar (conceptual).

Vor fi stabilite, în această etapă, configuraţia funcţională, aspectul exterior (interior), precum şi anumite detalii de echipare sau finisare considerate foarte importante în dezvoltarea ulterioară a proiectului.

Scopul etapei este de a configura construcţia din punct de vedere funcţional şi estetic.

3.1. MISIUNI DE BAZĂ

3.1.1. Conceptul general şi de arhitectură 

Arhitectul va propune clientului, pe baza temei de proiectate agreate în prealabil, o soluţie tehnică şi estetică. Cu toate că etapa este incipientă, este obligaţia arhitectului să se asigure că propunerile sale sunt fezabile din punct de vedere tehnic şi economic şi că dezvoltarea proiectului nu va atrage după sine modificări importante datorate imposibilităţii aplicării soluţiilor propuse.

Cu toate că, în această etapă, nu este necesară detalierea din punct de vedere al structurii de rezistenţă şi al instalaţiilor, este responsabilitatea arhitectului ca aceste elemente ale construcţiei să nu contravină soluţiilor arhitecturale prezentate.

Conceptul general şi de arhitectură se poate considera finalizat doar în cazul îndeplinirii condiţiilor de mai sus. Arhitectul îşi va asuma decizia de a propune avansarea la etapa următoare. Pentru trecerea la etapa următoare, este necesară aprobarea clientului.

Această misiune presupune şi încorporarea comentariilor clientului, altele decât cele care modifică tema de proiectare.

3.1.2. Planificarea desfăşurării investiţiei

Arhitectul va planifica desfăşurarea în timp a proiectului, care să cuprindă toate etapele proiectării, precum şi principalele etape de construcţie.

3.2. ALTE MISIUNI POSIBILE

3.2.1. Realizarea de variante suplimentare

În urma prezentării conceptului de arhitectură clientului, de către architect, în anumite cazuri, clientul poate cere variante suplimentare.

3.2.2. Verificarea de încadrare în buget

În completarea misiunii de concept general şi de arhitectură, arhitectul va încorpora acele ajustări datorate necesităţii reducerii costului de investiţie. Asemenea ajustări ale proiectului vor fi stabilite de arhitect împreună cu beneficiarul, pe baza unui material realizat sau nu de către primul.

3.2.3. Estimarea costului investiţiei

Arhitectul va calcula cantităţile de unităţi (mp construiţi sau detaliat) şi estimarea de cost de construcţie. Aceste estimări ale costurilor vor folosi pentru a lua deciziile de ajustare a proiectului, fie prin recalibrarea specificaţiilor pentru materialele de construcţie propuse, fie prin schimbarea tehnologiilor de construcţie sau, după caz, chiar prin reducerea cantităţilor (vezi 3.2.2.)

3.2.4. Estimare costuri de operare

În cadrul misiunii de estimare costuri, un capitol separat va fi estimarea costurilor de operare (întreţinere). Estimarea acestor costuri va putea influenţa balanţa «buget de investiţie/costuri de operare». În această etapă, decizii importante cu privire la dimensiunile construcţiei sau materialelor folosite pot fi determinate de valorile costurilor de operare.

3.2.5. Proiectare pentru un impact redus asupra mediului

Prevederea, în proiect, de soluţii cu privire la un impact redus asupra mediului (aşa cum se specifică în literatura de specialitate şi conform cu practica de proiectare modernă). În cazul în care beneficiarul urmăreşte să obţină atestări de profil pentru viitoarea clădire, arhitectul va putea oferi consultanţă specifică în cadrul acestei misiuni suplimentare.

Respectarea  principiilor  de  proiectare  pentru  un  impact  redus  asupra  mediului  şi  pentru  dezvoltare sustenabilă sunt recomandabile.

4. ETAPA PROIECT DEFINITIV (asimilată Anteproiect 1.4)

În etapa de proiect definitiv, se dă o formă finală soluţiilor pentru toate componentele obiectivului. Vor fi calculate şi prezentate soluţiile pentru structura de rezistenţă, instalaţiile de toate tipurile, faţada clădirii, asigurarea siguranţei în exploatare, asigurarea siguranţei în caz de incendiu etc.  Scopul etapei de proiect definitiv este de a stabili toate componentele construcţiei şi de a le valida cu toţi cei implicaţi în procesul de proiectare (beneficiar, echipa de proiectare, autorităţi, după caz, verificatori etc).

4.1. MISIUNI DE BAZĂ

4.1.1. Tema detaliată (definitivă)

Arhitectul va detalia tema de proiectare pentru a demara elaborarea proiectului definitiv. Tema va include, în această etapă, toţi parametrii tehnici de funcţionare propuşi a sta la baza proiectului. Pentru aceasta, tema detaliată este propusă a se realiza în colaborare cu toţi specialiştii implicaţi în proiect. În această etapă, tema de proiectare este tehnică şi definitivă. Tema detaliată definitivă va include, de asemenea, toate ajustările survenite pe parcursul etapelor anterioare, inclusiv observaţiile aprobate ce nu necesitau reeditarea etapelor precedente şi care vor constitui parte din datele de temă pentru etapa în curs. Tema detaliată definitivă va fi asumată de către client, iar orice revenire sau modificare ulterioară va atrage după sine o reevaluare a onorariului, în raport cu misiunile suplimentare rezultate.

4.1.2. Proiectul definitiv prezentat la nivel schematic

Proiectarea schematică presupune pregătirea, pe baza proiectului de concept (inclusiv comentariile beneficiarului cu privire la proiect şi buget şi care se regăsesc în tema detaliată definitivă), a părţilor scrise şi desenate în format definitiv, cu scopul de a descrie şi a decide scheletul proiectului. În acest sens, proiectul va fi prezentat şi validat de către autorităţi, specialiştii implicaţi în elaborarea acestuia, precum şi de către verificatorii de proiect, conform legii (această etapă presupune doar verificarea preliminară). Totuşi, cu privire la redactarea părţilor scrise şi desenate, în această etapă nu se vor impune cerinţele specifice unui proiect tehnic (cu excepţia documentaţiei ce se va depune către autorităţi şi care va trebui să corespundă cu cerinţele specifice acestora). Cu privire la verificările tehnice, acestea nu vor fi finale, ci preliminare, pe problematica majoră. În această etapă, vor trebui cerute toate avizele relevante pentru validarea proiectului (cele din certificatul de urbanism şi altele, conform legii). Este acceptat ca toate părţile de proiect să fie pre-tehnice şi că, în vederea organizării licitaţiei pentru constructor, toate piesele de proiect vor trebui detaliate şi completate. Este, de asemenea, înţeles că toate piesele scrise şi desenate vor fi consultate în primul rând de client şi, deci, nu vor trebui redactate neapărat respectând cerinţele de detaliere/grafice pentru un proiect tehnic. Este responsabilitatea arhitectului să se asigure ca detalierea ulterioară a proiectului să nu determine schimbări ale soluţiilor tehnice redactate la nivel schematic. Această misiune presupune şi încorporarea comentariilor clientului, altele decât cele care modifică tema detaliată de proiectare.

4.1.3. Planificarea desfăşurării investiţiei

Arhitectul va planifica desfăşurarea în timp a proiectului, care să cuprindă toate etapele proiectării, precum şi principalele etape de construcţie. Planificarea în timp, în această etapă, va fi doar revizuită, în conformitate cu ultimele decizii cu privire la soluţiile tehnice. În această etapă, desfăşurarea în timp poate include timpul necesar de aprovizionare a materialelor şi calculul implicaţiilor.

4.1.4. Teme pentru specialişti  

Arhitectul va elabora temele de lucru pentru toţi specialiştii implicaţi în proiect.Temele de lucru vor fi redactate în urma discutării şi verificării propunerilor cu toţi specialiştii implicaţi.

4.1.5. Coordonarea preliminară a proiectului

În această etapă, se va face pre-coordonarea proiectelor de specialitate. Arhitectul va prelua schemele de structură de rezistenţă şi de instalaţii, va evalua compatibilitatea dintre diferitele sisteme, elementele de  structură  de rezistenţă şi va acorda toate acestea cu arhitectura dorită. În această etapă, nepotrivirile majore vor fi rezolvate, pe când anumite corecţii minore vor fi doar listate şi avute în vedere în etapa următoare. Este responsabilitatea arhitectului să aleagă între acele nepotriviri care sunt necesare a fi soluţionate în această etapă şi altele care, din motive de rapiditate şi eficienţă, pot fi soluţionate în etapa ulterioară. Proiectul schematic va putea fi considerat finalizat doar în cazul îndeplinirii condiţiilor de mai sus. Este decizia arhitectului dacă se poate propune materialul clientului şi dacă se poate avansa cu proiectul la etapa următoare. Avansarea la etapa următoare va fi aprobată de către client.

4.2. ALTE MISIUNI POSIBILE

4.2.1. Calcularea fezabilităţii investiţiei sau DALI (Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie) Arhitectul va întocmi conţinutul cadru/livrabilele ce descriu fezabilitatea investiţiei. Cu privire la construcţia ce a fost proiectată în faza de concept, în vederea stabilirii fezabilităţii investiţiei, conform cu prevederile legii, arhitectul va trebui să elaboreze o documentaţie tehnico-economică specifică. Îndeplinirea acestei misiuni presupune, de asemenea, estimarea costurilor, planificarea desfăşurării în timp, solicitarea, urmărirea şi ridicarea de avize (dacă se convine, de comun acord, ca arhitectul să preia acest serviciu). Asumarea de către arhitect a îndeplinirii acestei misiuni şi stabilirea remuneraţiei aferente înseamnă automat angajarea lui în elaborarea celor menţionate mai sus şi a celorlalte livrabile necesare descrierii fezabilităţii investiţiei.

4.2.2. Solicitarea, urmărirea şi ridicarea de avize şi acorduri

În vederea fundamentării soluţiilor funcţionale, tehnologice, constructive şi economice, arhitectul poate să solicite, să urmărească şi să ridice avizele şi acordurile necesare, în numele clientului. Arhitectul va răspunde la eventualele solicitări de documentaţii suplimentare sau lămuriri suplimentare emise de autoritatea/instituţia emitentă a avizului respectiv (elementele lipsă vor fi puse la dispoziţie de către proiectant, în conformitate cu misiunile de bază). Elaborarea documentaţiilor necesare pentru obţinerea avizelor nu face obiectul acestei misiuni.

4.2.3. Verificarea de încadrare în buget

În completarea misiunii de proiectare schematică, arhitectul va încorpora în proiect acele ajustări datorate necesităţii de reducere a costului de construcţie. Asemenea ajustări ale proiectului vor fi stabilite de arhitect împreună cu clientul, pe baza unui material realizat sau nu de primul. Arhitectul va face orice modificare crede de cuviinţă (dar numai cu acordul clientului), în vederea respectării bugetului stabilit iniţial. Clientul îşi va exprima dorinţele de ajustare a proiectului, dar numai în limita temei de proiectare agreate la faza de concept.

4.2.4. Estimarea costului investiţiei

În această etapă, se va face revizuirea calculului cantităţilor, precum şi a costurilor aferente. În această etapă, în cazul în care nu s-a făcut anterior, calculul cantităţilor va fi în sistem indici de calcul (norme de deviz). Marja de eroare recomandată este de ±15%. În urma recalculării costului estimat al construcţiei, după caz, se vor lua decizii de ajustare a proiectului, în vederea înscrierii în buget (vezi 4.2.3.). Toate estimările se vor face apelând la sisteme de informare asupra costurilor, sau pe bază de oferte. În funcţie de mărime şi complexitate, arhitectul poate colabora cu specialişti în domeniu.

4.2.5. Indicarea în proiect a producătorilor, produselor şi furnizorilor

Arhitectul va indica, pentru toate materialele, echipamentele şi dotările, un producător, un produs şi, după caz, un furnizor. Această misiune poate fi activată în etapa de proiect definitiv ori, după caz, în etapele de proiect de ofertare/evaluare, execuţie sau în cadrul etapei de asistenţă la execuţie. Această misiune se va presta la cererea clientului.

5. ETAPA  PROIECT  PENTRU  AUTORIZARE  (Documentaţia  Tehnică  pentru  Autorizarea  de  Construire  – D.T.A.C.)

Etapa de proiect pentru autorizare are ca scop dezvoltarea documentaţiei până la nivelul minim necesar autorizării construirii. Toate piesele scrise şi desenate vor fi redactate în strictă conformitate cu legea în vigoare. Toate proiectele vor fi însuşite şi verificate, conform legii.

5.1. MISIUNI DE BAZĂ

5.1.1. Proiectarea pentru autorizare

Arhitectul va realiza, pe baza proiectului definitiv şi în conformitate cu legea, în format tehnic adecvat, piesele scrise şi desenate ce vor constitui documentaţia pentru autorizaţia de construire. Este acceptat (şi în conformitate cu prevederile legale) ca documentaţia tehnică pentru autorizaţia de construire să reprezinte un extras din documentaţia tehnică pentru licitaţie şi construcţie. Această misiune include şi întocmirea pieselor scrise şi desenate, în vederea depunerii dosarului D.T.A.C.

5.1.2. Estimarea costurilor de construcţie pentru taxare

Estimarea costului lucrărilor de construcţie, în vederea calculării taxei de autorizaţie.

5.2. ALTE MISIUNI POSIBILE

5.2.1. Depunerea, urmărirea şi ridicarea avizelor şi a autorizaţiei de construire

Această misiune presupune depunerea tuturor documentaţiilor către autorităţile competente avizatoare, completarea dosarului cu documentaţiile lipsă semnalate de serviciile specializate de preluare a documentaţiilor (elementele lipsă vor fi puse la dispoziţie de către proiectant, în conformitate cu misiunile de bază), organizarea soluţionării solicitărilor de documentaţii suplimentare sau a lămuririlor suplimentare şi ridicarea avizelor şi a autorizaţiei de construire, în numele clientului.

6. ETAPA PROIECT PENTRU EVALUARE /OFERTARE (asimilată Proiect Tehnic)

Etapa de proiect pentru licitaţie are ca principal scop obţinerea de oferte de preţ pentru investiţia planificată. Proiectul pentru licitaţie este, în fapt, documentaţia tehnică ce va folosi la edificarea construcţiei, în urma contractării firmei de construcţii.

6.1. MISIUNI DE BAZĂ

6.1.1. Proiectarea tehnică 

Arhitectul va elabora, în completarea documentaţiei tehnice pentru autorizarea construirii, toate părţile scrise şi desenate necesare, în format tehnic specific comunicării pe şantier, cu scopul de a obţine, din partea potenţialilor constructori, oferte conţinând preţul de construire a proiectului. Proiectul va include memorii tehnice, caiete de sarcini, fişe tehnice, liste de cantităţi. Este acceptat că, pentru a putea construi, arhitectul va furniza, în cadrul proiectului de execuţie, informaţii suplimentare. Proiectul pentru licitaţie va fi detaliat suficient de către arhitect, astfel încât preţul dat de constructor să rămână ferm pe toată durata şantierului (cu excepţia eventualelor modificări de temă ulterioare sau a lucrărilor neprevăzute cauzate de terţe părţi sau de motive imprevizibile).

6.1.2. Coordonarea tehnică a proiectelor

Coordonarea finală a proiectelor de specialitate va consta în identificarea tuturor situaţiilor de conflict între diferitele elemente de construcţie şi soluţionarea acestora, cu păstrarea conceptului şi soluţiilor schematice.

6.2. ALTE MISIUNI POSIBILE

6.2.1. Estimarea costurilor investiţiei

În această etapă, se vor revizui calculul cantităţilor şi costurile aferente. Estimarea de cost va fi finală, cu o marjă de eroare recomandată de ± 10% şi va putea fi folosită drept referinţă în cadrul procesului de departajare a ofertelor pentru construcţie.

6.2.2. Verificarea de încadrare în buget

În această etapă, ajustarea proiectului datorită necesităţii de reducere a costurilor se va face pe baza rezultatului licitaţiei, având în vedere diferenţele între bugetul agreat, estimările de pe parcurs şi rezultatul final dat de constructor. Arhitectul va face, gratuit, toate modificările la proiect necesare aducerii proiectului în parametrii agreaţi prin temă şi pe parcursul proiectării (doar în cazul în care şi-a asumat misiunile cu privire la verificarea încadrării în buget).

6.2.3. Estimarea costurilor de operare

În această etapă, se va revizui calculul costurilor de operare ale construcţiei.

6.2.4. Indicarea în proiect a producătorilor, produselor şi furnizorilor (vezi 4.2.5.).

7. ETAPA PROIECT PENTRU EXECUŢIE (asimilată Detalii de Execuţie)

Etapa de proiect pentru execuţie are ca scop clarificarea elementelor de detaliu sau modalitatea de execuţie a acestora. Proiectul pentru execuţie nu trebuie să schimbe sub nicio formă prevederile documentaţiei de licitaţie aprobate şi nici bugetul aprobat sau planificarea desfăşurării în timp a lucrărilor.

7.1. MISIUNI DE BAZĂ

7.1.1. Proiectarea de detaliu

Arhitectul va  elabora, în  completarea documentaţiei tehnice pentru  evaluare/ofertare, toate detaliile necesare comunicării proiectului pe şantier. Este acceptat că, suplimentar faţă de proiectul de execuţie, pe parcursul şantierului, se vor lua decizii cu privire la: mostre de material, fişe tehnice, proiecte de fabricaţie etc. Detaliile cuprinse în proiectul pentru execuţie nu pot schimba preţul convenit cu antreprenorul general. Parte  din  proiectul  pentru  execuţie  va  fi  reprezentată  de  documentaţia  pe  baza  căreia  a  fost  realizată evaluarea/selecţia ofertelor.

 7.1.2. Coordonarea de detaliu a proiectelor

Coordonarea de detaliu a proiectelor presupune ajustări ale soluţiilor, dimensiunilor, specificaţiilor de orice fel, în marje care nu presupun modificarea costurilor agreate între client şi constructor. Misiunea de coordonare de detaliu presupune redactarea de documente suplimentare care să ajute la desfăşurarea în cele mai bune condiţii a lucrărilor pe şantier – de exemplu planuri de goluri, secţiuni de coordonare, etc.

7.1.3. Plan de sănătate şi securitate în muncă (SSM) Se va elobora în conformitate cu prevederile legale.

7.2. ALTE MISIUNI POSIBILE

7.2.1. Indicarea în proiect a producătorilor, produselor şi furnizorilor (vezi 4.2.5.).

8. ETAPA DE CONSULTANŢĂ LA SELECŢIA DE OFERTE PENTRU CONSTRUCŢIE

În această etapă, scopul este alegerea celei mai bune oferte de execuţie din punct de vedere al raportului calitate/timp/preţ.

8.1. ALTE MISIUNI POSIBILE

8.1.1. Organizarea documentaţiei de licitaţie

Misiunea de organizare a documentaţiei pentru licitaţie presupune ordonarea tuturor documentelor considerate necesare (proiect, acte de proprietate, instrucţiuni, reguli etc.), în aşa fel încât timpul de răspuns să fie cât mai mic (uşurinţa de a răspunde să fie cât mai mare), iar informaţiile să fie suficiente pentru ca antreprenorul general să poată oferi un preţ ferm.

8.1.2. Realizarea listei scurte

Arhitectul va trebui ca, pe baza unor criterii de competenţă, experienţă etc., să identifice şi să propună o listă de constructori care se pot califica pentru lucrarea în cauză. Lista scurtă va fi realizată pe baza unui dosar care trebuie să cuprindă obligatoriu justificarea alegerii făcute (punctaje etc.). Pregătirea listei poate să presupună interviuri cu respectivele firme sau activităţi de precalificare.

8.1.3. Managementul ofertării

Misiunea constă, în primul rând, în administrarea activităţii de obţinere a ofertelor, de răspuns la întrebări de clarificare, de primire şi înregistrare a ofertelor. Pe parcursul ofertării, arhitectul poate recomanda comunicări către ofertanţi cu privire la ajustarea termenilor de răspuns, pe baza monitorizării statusului fiecăruia (amânări, renunţări la pachete de lucrări etc.).

8.1.4. Recomandarea ofertei potrivite

Recomandarea ofertei potrivite se va face obligatoriu pe baza unui studiu comparativ. Sfatul arhitectului, în anumite condiţii, poate să presupună achiziţionarea de servicii de la mai multe dintre firmele care au ofertat.

8.1.5. Contractarea constructorului

Misiunea arhitectului este de a oferi asistenţă tehnică cu privire la negocierea şi semnarea contractului de antrepriză. În marea majoritatea a cazurilor, va fi nevoie şi de implicarea unui avocat sau a unei case de avocatură.

Arhitectul va fi responsabil de anexele tehnice la contract şi de corespondenţa acestora cu proiectul. Se recomandă anexarea proiectului la contractul de construcţie.

9. ETAPA DE ASISTENŢĂ LA EXECUŢIE

Etapa de asistenţă a execuţiei se referă la tot ceea ce este necesar, din punct de vedere al proiectării şi al consultanţei, în vederea edificării construcţiei în timpul, la preţul şi parametrii de calitate stabiliţi prin proiect.

9.1. MISIUNI DE BAZĂ

9.1.1. Participarea la fazele determinante

Conform prevederilor legale, la fazele determinante ale lucrării (convenite anterior începerii construcţiei), arhitectul va participa la recepţia lucrărilor pe şantier. Vizitele se vor concentra pe obiectul fiecărei faze determinante şi a protocoalelor de validare a acesteia şi nu pot fi considerate precum vizitele de verificare prin sondaj.

9.1.2. Supravegherea şantierului

Misiunea arhitectului de a inspecta şantierul va fi ajustată de la caz la caz, în funcţie de capabilităţile pe care le au fiecare client şi constructor. Incidenţa vizitelor şi perioada maximă pe parcursul căreia ele sunt efectuate se stabilesc a priori.

Inspecţiile pe şantier pot avea loc şi cu ocazia şedinţei de comandament, periodic, cu privire la verificări prin sondaj, sau se pot materializa prin prezenţa zilnică a arhitectului pe şantier, cu scopul de a asigura înţelegerea şi buna execuţie a proiectului. În mod uzual, şedinţele de comandament sunt săptămânale, iar la şantierele de complexitate mică şi medie, concomitent cu vizita săptămânală, se pot efectua şi verificări prin sondaj. În urma verificărilor, arhitectul va emite un raport prin care va evidenţia conformitatea sau neconformitatea lucrărilor verificate. Soluţionarea greşelilor de execuţie, a schimbărilor faţă de proiectul de execuţie şi a altor abateri de la prevederile proiectului va face obiectul altei misiuni, detaliate la 8.1.3. În cadrul şedinţelor de comndament, arhitectul va avea un rol de prevenire activ, va încerca preîntâmpinarea greşelilor de execuţie, va semnala elementele de dificultate sporită ale proiectului, va oferi clarificări la proiect.

9.1.3. Project management

Misiunea de project management este, în principal, legată de activitatea de şantier. Este un efort continuu, compus, în principal, din următoarele activităţi: instruirea antreprenorului general cu privire la preluarea amplasamentului, instruirea clientului cu privire la alte servicii ce trebuie aprovizionate pentru etapa de execuţie în raport cu îndatoririle legale ale acestuia (planul de securitate a muncii, măsuratori şi verificări topo, documentar fotografic, studii diverse etc.), analizarea cererilor de plată emise de către constructor şi emiterea de “bun de plată” în raport cu acestea, efectuarea de vizite periodice pe şantier sau prezenţa permanentă pe şantier, după caz, pentru a se asigura buna desfăşurare a lucrărilor (inclusiv verificări tehnice urmate de rapoarte de conformitate/neconformitate), organizarea, în numele beneficiarului, a întâlnirilor cu autorităţile cu privire la faze determinante, recepţia lucrărilor cu autorităţile, realizarea cărţii construcţiei – inclusiv calculul final al valorii de investiţie pentru regularizare, ţinerea evidenţei dispoziţiilor de şantier, managementul programului de desfăşurare în timp detaliat (verificarea activităţilor constructorului, cum ar fi comenzile de materiale, echipamente şi dotări).

9.1.4. Recepţia la terminarea lucrărilor

Recepţia la terminarea lucrărilor se va realiza în conformitate cu prevederile legale. Această misiune nu implică recepţia lucrărilor în vederea punerii în funcţiune/dării în folosinţă.

9.1.5. Punerea în funcţiune/darea în folosinţă 

Punerea în funcţiune presupune livrarea clădirii clientului. Arhitectul va trebui să alcătuiască manualul de folosire a clădirii, să anexeze la acesta toate documentaţiile tehnice ale tuturor echipamentelor ce vor presupune operare, să organizeze testarea tuturor sistemelor şi să instruiască clientul cu privire la operarea acestora. În cadrul acestei misiuni, se vor efectua pe şantier toate inspecţiile care se impun, referitoare la calitatea executării lucrărilor, precum şi teste ale funcţionării echipamentelor. Tot în cadrul acestei misiuni, arhitectul va participa la toate inspecţiile terţilor, în vederea punerii în funcţiune a clădirii (furnizorii de echipamente, brigada de pompieri etc.).

9.2. ALTE MISIUNI POSIBILE

9.2.1. Asistenţa tehnică 

Pe baza verificărilor în şantier sau pe baza solicitărilor clientului sau constructorului, arhitectul va oferi asistenţă tehnică pe parcursul şantierului. Asistenţa tehnică se referă, în general, la lucrări ce nu pot fi prevăzute din faza de proiectare şi, din această cauză, nici nu pot fi evaluate decât în sistem «estimare orară», estimare ce, în mod uzual, se ajustează pe măsură ce şantierul evoluează. Activităţile ce alcătuiesc asistenţa tehnică sunt: adaptarea proiectului la dimensiunile rezultate din execuţie, adaptarea proiectului la tehnologiile disponibile sau impuse la momentul execuţiei (altele decât cele prevăzute în proiect), modificarea proiectului pentru a micşora costurile de execuţie, soluţii de remediere a greşelilor de execuţie, aprobarea mostrelor propuse de constructor pentru materialele specificate în proiect, a desenelor de fabricaţie sau a modificărilor/adaptărilor proiectului propuse de către constructor, proiecte post-execuţie.

9.2.2. Proiecte de fabricaţie

Proiectele de fabricaţie (desenele de uzinare), sunt documentaţii ce detaliază modul tehnologic de realizare a unei părţi a construcţiei. Proiectele de fabricaţie rezolvă considerente precum: optimizarea folosirii materialelor, desene pentru personalul ce va pune în operă materialul (îl va debita, îl va prelucra în atelier etc.). Proiectele de fabricaţie sunt elaborate, de regulă, pe baza releveului situaţiei existente şi, din această cauză, de regulă, se vor comanda şi realiza pe măsură ce evoluează lucrările de construcţie. Proiectele de fabricaţie vor fi elaborate având la bază proiectul de execuţie şi nu presupun soluţii suplimentare. Exemple de lucrări ce necesită de obicei aceste proiecte de fabricaţie sunt faţadele cortină, confecţiile metalice. Nu trebuie confundat proiectul de fabricaţie cu detaliile de execuţie.

9.2.3. Reevaluare costuri de execuţie

Această misiune este una de management şi nu poate fi derulată decât în conjuncţie cu misiunea de asistenţă tehnică. În principal, se referă la licitarea de soluţii alternative la proiect, dar poate presupune, de asemenea, căutarea şi identificarea potenţialelor direcţii de studiu.

9.2.4. Indicarea în proiect a producătorilor, produselor şi furnizorilor (vezi 4.2.5.).

10. ETAPA DE URMĂRIRE A COMPORTĂRII ÎN TIMP A CONSTRUCŢIEI

În urma finalizării construcţiei, pe parcursul exploatării acesteia, conform prevederilor legale şi bunei practici, poate fi nevoie de intervenţia arhitectului. Scopul acestei etape este bunăstarea şi siguranţa în exploatare a construcţiei, până la desfiinţarea acesteia.

10.1. ALTE MISIUNI POSIBILE

10.1.1. Supravegherea în timp a construcţiei

Supravegherea în timp se va face pe baza proiectului executat de către architect în etapa de proiectare şi, după caz, a proiectului post-execuţie. Această misiune va consta în verificarea comportării construcţiei în timp şi în emiterea de  rapoarte referitoare la rezultatele verificărilor, precum şi la recomandările de intervenţii, având în vedere deteriorarea anumitor elemente de construcţie sau chiar o performanţă sub parametri a clădirii.

10.1.2. Acordul proiectantului iniţial

Misiunea de a da un acord din partea proiectantului iniţial se poate impune datorită prevederilor legale, a dorinţei clientului şi a faptului că se presupune că proiectantul iniţial are cele mai bune cunoştinţe despre clădirea în cauză. Acordul trebuie să menţioneze criteriile de evaluare şi, de asemenea, în cazul în care este necesar, recomandările cu privire la modificarea proiectului de intervenţie. Acordul proiectantului iniţial nu va ţine loc de proiect, expertiză tehnică sau verificare, conform prevederilor legale. Acordul proiectantului iniţial nu va fi condiţionat de estetica intervenţiei propuse.

11. MISIUNI INDIFERENT DE ETAPA DE PROIECTARE

Pe parcursul desfăşurării proiectului (proiectare sau execuţie), indiferent de etapa de proiectare, pot apărea nevoi care ţin de promovarea, realizarea sau comercializarea proiectului. Scopul acestor misiuni este să contribuie la succesul proiectului.

11.1. ALTE MISIUNI POSIBILE

11.1.1. Susţinerea proiectului

Susţinerea proiectului în faţa unor terţe părţi, altele decât forurile de avizare, conform legii – investitori, media etc. Este vorba despre organizarea întâlnirilor, pregătirea de materiale specifice, precum şi a feedback-ului în urma prezentărilor în cauză.

11.1.2. Materiale marketing

Misiunea implică adaptări ale planurilor în conformitate cu cerinţele utilizatorului final sau conform cu parametrii de comercializare, precum şi măsurarea suprafeţelor în vederea comunicării acestora către potenţiali clienţi. De asemenea, anumite investiţii sau dorinţa anumitor clienţi presupun/e elaborarea de prezentări speciale (vizualizări 3D de mare definiţie, filme, broşuri de prezentare, planuri pentru comercializare cu grafică sugestivă etc.). Prezentările speciale nu sunt incluse în misiunile obligatorii şi pot fi realizate la cerere, în oricare etapă de proiectare şi de mai multe ori pe parcursul proiectului. Ele nu trebuie confundate cu prezentările pe care arhitectul le elaborează pentru a-şi comunica soluţiile proiectate. Aceste prezentări sunt incluse în misiunile obligatorii, tehnica lor este la alegerea arhitectului în funcţie de stilul acestuia, sunt proprietatea arhitectului şi nu pot fi folosite în scop de comercializare decât cu acordul acestuia.

SPECIALIŞTI, STUDII ŞI VERIFICĂRI

Specialişti:
- Structura de rezistenţă
- Proiecte pentru instalaţii interioare
- Instalaţii electrice de curenţi tari şi curenţi slabi
- Instalaţii termice şi de ventilaţie
- Instalaţii sanitare
- Proiecte pentru instalaţii exterioare
- Instalaţii de distribuţie a utilităţilor
- Instalaţii de iluminat exterior
- Instalaţii de irigaţii
- Proiect tehnic pentru faţada clădirii
- Proiect de tehnologia plantelor
- Proiect de sistematizare verticală
- Relevee (de arhitectură, structură, instalaţii etc.)
- Altele

Studii:
- Studiu geotehnic

- Ridicare topografică
- Studiu istoric
- Studiu de inserţie în sit istoric
- Studiu arheologic
- Studiu pe material
- Studiu de circulaţie
- Studiu de impact asupra mediului
- Studiu aeronautic
- Studiu de însorire
- Studiu de iluminat
- Studiu stratigrafic al paramentului
- altele

Verificări
- Verificări conform prevederilor legale

GLOSAR

1. Arhitect
”Arhitect” în prezentul document este folosit cu următorul sens: arhitect cu drept de semnătură care conduce şi coordonează procesul de proiectare a unei construcţii/investiţii.

2.   Concept (etapă de proiect)

În această etapă de proiect, construcţia este definită din punct de vedere funcţional şi estetic. Cu toate că descrierea configuraţiei construcţiei nu este la un nivel detaliat, este responsabilitatea arhitectului să se asigure că propunerea prezentată este tehnic realizabilă.

3. Misiunea (arhitectului)
Atribuţiile, îndatoririle, obligaţiile, competenţele, responsabilităţile, sarcinile, activităţile asumate (angajate) printr-un contract încheiat cu un client sau stabilite printr-un act normativ sau legislativ.

4. Misiune de bază
Sub denumirea de „Misiune de bază” sunt cumulate următoarele două tipuri de misiuni:
- Misiuni obligatorii prin norme şi prevederi legale.
- Misiuni recomandate de OAR pentru o bună execuţie/realizare a construcţiei planificate. 

5. Proiect
Totalitatea pieselor redactate care descriu construcţia ce se doreşte a fi definită. Finalitatea poate fi punerea în execuţie a construcţiei respective sau definirea ei pentru alte scopuri, ca, de exemplu, realizarea unui manifest cultural, exemplificarea unor alternative la o situaţie existentă etc. Într-un sens extins, „proiectul” încorporează şi alte misiuni care concură la realizarea finalităţii lui.

6. Proiectare
Activităţile care au ca rezultat elaborarea unui proiect. Proiectarea de arhitectură înglobează şi alte misiuni necesare realizării construcţiei sau a scopului propus de proiect. Procesul de proiectare este totalitatea misiunilor necesare realizării construcţiei vizate.

7. Proiect post-execuţie
Cunoscut şi sub numele de „as built”, este reprezentarea proiectului complex, aşa cum a fost construit.


Preşedinte, Arh. Şerban Ţigănaş